Mastodon
Mastodon

These are a few of my favourite quotes.